Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Шишкiн Василь Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМБIНАТ”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 36034 м. Полтава вул. Ливарна, 8
4. Код за ЄДРПОУ 01270581
5. Міжміський код та телефон, факс 0532668877 0532668877
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 65 (2570) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 05.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01270581.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Яковенко Вiктор Васильович - -
-
5.540916
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Полтавський домобудiвельний комбiнат" вiд 01.04.2017 р., у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради, прийнято рiшення подовжити термiн дiї повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" на наступний термiн 3 (три) роки та залишити склад Наглядової ради незмiнним.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" вiд 01.04.2017 року (Протокол № 2-1/17) подовжено дiю повноважень (обрано) на посадi Голова Наглядової ради – Яковенка Вiктора Васильовича.
Перебуває на посадi з 26.04.2014 р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ "ПЦ "Скайтек", Голова Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5,540916%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
01.04.2017 обрано Заступник Голови Наглядової ради Думанов Вiктор Олексiйович - -
-
0.015188
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Полтавський домобудiвельний комбiнат" вiд 01.04.2017 р., у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради, прийнято рiшення подовжити термiн дiї повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" на наступний термiн 3 (три) роки та залишити склад Наглядової ради незмiнним.
Вiдповiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" вiд 01.04.2017 року (Протокол № 2-1/17) подовжено дiю повноважень (обрано) на посадi Заступник Голови Наглядової ради – Думанова Вiктора Олексiйовича.
Перебуває на посадi з 26.04.2014 р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ПАТ "ЗЗБК-2", заступник Голови Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,015188%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
01.04.2017 обрано Член Наглядової ради Одарюк Тетяна Миколаївна - -
-
1.21339
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Полтавський домобудiвельний комбiнат" вiд 01.04.2017 р., у зв’язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради, прийнято рiшення подовжити термiн дiї повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" на наступний термiн 3 (три) роки та залишити склад Наглядової ради незмiнним.
Подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на посадi член Наглядової ради – Одарюк Тетяна Миколаївна.
Перебуває на посадi з 26.04.2014р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: секретар КП «Полтававодоканал», член Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,213390%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
01.04.2017 обрано Генеральний директор Шишкiн Василь Вiкторович - -
-
0.078309
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" вiд 01.04.2017 року (протокол № 03/17) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 1 (один) рiк на посадi Генеральний директор ПрАТ "Полтавський ДБК" – Шишкiна Василя Вiкторовича.
Перебуває на посадi з 07.04.2016 р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,078309%.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.