Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Шишкiн Василь Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМБIНАТ”
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 36034 м. Полтава вул. Ливарна, 8
4. Код за ЄДРПОУ 01270581
5. Міжміський код та телефон, факс 0532668877 0532668877
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 82 (2086) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01270581.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Приватне пiдприємство Приватна Комерцiйно-виробнича фiрма "Декада" - 24719569
-
5.087938
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Полтавський ДБК" вiд 25.04.2015р. (Протокол №1) шляхом кумулятивного голосування у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень посадових осiб прийнято рiшення припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – Приватне пiдприємство Приватна Комерцiйно-виробнича фiрма "Декада" (ПП "ПКВФ"Декада"), iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 24719569, мiсцезнаходження: 03127, м.Київ, пр-т 40-рiччя Жовтня, буд.100/2).
Володiє часткою 5,087938% в статутному капiталi емiтента.
Перебував на посадi з 16.04.2011р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Кокоша Петро Iванович - -
-
0.015188
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Полтавський ДБК" вiд 25.04.2015р. (Протокол №1) шляхом кумулятивного голосування обрано на наступний термiн 3 (три) роки до складу Ревiзiйної комiсiї – Кокоша Петро Iванович.
Згiдно рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 25.04.2015р. (Протокол №02/15) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
Володiє часткою 0,015188% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник автотранспортного цеху ТОВ "Полтавський ДБК", начальник вiддiлу комплектацiї ТОВ "Полтавський ДБК".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Омельченко Михайло Григорович - -
-
0.005498
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Полтавський ДБК" вiд 25.04.2015р. (Протокол №1) шляхом кумулятивного голосування обрано на наступний термiн 3 (три) роки на посаду Член Ревiзiйної комiсiї – Омельченко Михайло Григорович.
Володiє часткою 0,005498% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник арматурного цеху ТОВ "Полтавський ДБК".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Лаврик Микола Григорович - -
-
0.015188
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Полтавський ДБК" вiд 25.04.2015р. (Протокол №1) шляхом кумулятивного голосування обрано на наступний термiн 3 (три) роки на посаду Член Ревiзiйної комiсiї – Лаврик Микола Григорович.
Володiє часткою 0,015188% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: водiй ТОВ "Полтавський ДБК".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2015 обрано Генеральний директор Шишкiн Василь Вiкторович - -
-
0.078309
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК" вiд 25.04.2015 року (протокол № 02/15) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 1 (один) рiк на посадi Генеральний директор ПАТ "Полтавський ДБК" – Шишкiна Василя Вiкторовича.
Перебуває на посадi з 26.04.2014 р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,078309%.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.