Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Шишкiн Василь Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМБIНАТ”
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 36034 м. Полтава вул. Ливарна, 8
4. Код за ЄДРПОУ 01270581
5. Міжміський код та телефон, факс (0532) 668877 (0532) 668877
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 (1834) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01270581.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Яковенко Вiктор Васильович - -
-
5.540916
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК" (протокол №03/14 вiд 26.04.2014 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 26.04.2014 року) прийнято рiшення склад Наглядової ради товариства залишити незмiнним та подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки посадової особи:
Голова Наглядової ради – Яковенко Вiктор Васильович. Перебуває на посадi з 16.04.2011р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ "ПЦ "Скайтек", Голова Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5,540916%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
26.04.2014 обрано Заступник Голови Наглядової ради Думанов Вiктор Олексiйович - -
-
0.015188
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК" (протокол №03/14 вiд 26.04.2014 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 26.04.2014 року) прийнято рiшення склад Наглядової ради товариства залишити незмiнним та подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки посадової особи:
Заступник Голови Наглядової ради – Думанов Вiктор Олексiйович. Перебуває на посадi з 16.04.2011р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ПАТ "ЗЗБК-2", заступник Голови Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,015188%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
26.04.2014 обрано Член Наглядової ради Одарюк Тетяна Миколаївна - -
-
1.21339
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК" (протокол №03/14 вiд 26.04.2014 року) у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 26.04.2014 року) прийнято рiшення склад Наглядової ради товариства залишити незмiнним та подовжити термiн дiї повноважень (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки посадової особи:
Член Наглядової ради – Одарюк Тетяна Миколаївна. Перебуває на посадi з 16.04.2011р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: секретар КП «Полтававодоканал», член Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,213390%,
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
26.04.2014 обрано Генеральний директор Шишкiн Василь Вiкторович - -
-
0.015188
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Полтавський ДБК" (протокол №03/14 вiд 26.04.2014 року) прийнято рiшення подовжити (обрано) на наступний термiн 1 (один) рiк термiн дiї повноважень Генерального директора Шишкiна Василя Вiкторовича.
Перебуває на посадi з 19.07.2005р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,015188%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.