Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Шишкiн Василь Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМБIНАТ”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 36034 м.Полтава вул. Ливарна, 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01270581
5. Міжміський код та телефон, факс 0532668877 0532668877
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://01270581.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.02.2019 обрано Генеральний директор Шишкiн Василь Вiкторович - 0.0783
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПрАТ "Полтавський ДБК" вiд 14.02.2019 року (протокол № 01/19) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 1 (один) рiк на посадi Генеральний директор ПрАТ "Полтавський ДБК" – Шишкiна Василя Вiкторовича.
Перебуває на посадi з 02.04.2018 р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ "Полтавський ДБК".
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0783%.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття iнших (в т.ч.паспортних) даних не надав.