Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2019
Дата публікації 26.02.2019 22:17:30
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - Генеральний Директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_2012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,

місце знаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8 (код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що  річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 06 квітня 2019 року о 10.00 за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, у залі засідань Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вказаною вище адресою, реєстрація з 09.00 до 9.30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 02 квітня 2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  01270581.smida.gov.ua

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарськоїдіяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

7. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

8. Обрання Голови та членів ревізійної комісії.

9. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

37050

40151

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16890

17340

Запаси

12303

17264

Сумарна дебіторська заборгованість

5596

3831

Грошові кошти та їх еквіваленти

97

12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12601)

(12752)

Власний капітал

15417

15266

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3292

3292

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6685

6685

Поточні зобов'язання і забезпечення

14948

18200

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

151

4367

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13168400

13168400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,01

0,33

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

По першому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію у складі: Фисун Сергій Миколайович – голова комісії, Собко Максим Юрійович – секретар комісії, Ніколаєв Сергій Леонідович – член комісії;

Голову зборів - Момота Василя Олександровича, секретаря зборів – Максімову Анжелу Віталіївну.

По другому питанню порядку денного:

Роботу Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По четвертому  питанню порядку денного:

Роботу Наглядової Ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По п`ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного:

         Дивіденди за 2018р. не нараховувати та не виплачувати. 

По сьомому  питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії : Кокоші Петра Івановича, Омельченка Михайла Григоровича, Лаврика Миколи Григоровича.

По вотьмому питанню порядку денного:

Обрати Голову та членів ревізійної комісії : Кокошу Петра Івановича, Омельченка Михайла Григоровича, Ребра Володимира Івановича.

По девятому питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та внутрішні положення відповідно до змін законодавства України.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 9.00 до 12.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Генерального директора за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, 8, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний Директор Шишкін В. В.

Акціонер має можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний Директор Шишкін Василь Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2019
(дата)