Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.04.2017
Дата публікації 24.02.2017 16:03:24
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - Генеральний Директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_2012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,

місце знаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, (код ЄДРПОУ 01270581), повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 01 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, в залі засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, реєстрація з 09.00 до 9.30.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 28 березня 2017 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

8. Про припинення повноважень Наглядової ради.

9. Обрання Наглядової ради.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за адресою фактичного місця знаходження Товариства з понеділка по п’ятницю у приймальні ген. директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Момот В.О., тел. (0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою фактичного місцезнаходження Товариства у приймальні ген. директора.

Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт; належним чином посвідчена довіреність). Телефон/ факс приймальні Генерального директора: (0532) 66-88-77.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 01270581.smida.gov.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

35034

44557

Основні засоби

32979

32979

Довгострокові фінансові інвестиції

70

70

Запаси

11684

17456

Сумарна дебіторська заборгованість

5773

8327

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

51

Нерозподілений прибуток (збиток)

(17119)

(20515)

Власний капітал

10899

7503

Статутний капітал

3292

3292

Довгострокові зобов’язання

4529

4427

Поточні зобов’язання

19606

32627

Чистий прибуток (збиток)

4076

3480

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13168400

13168400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

Генеральний директор Товариства В. В. Шишкін

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 24.02.2017р. № 38 (2543) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний Директор Шишкін Василь Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.02.2017
(дата)