Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.05.2016
Дата публікації 05.04.2016 13:10:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - Генеральний Директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_2012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,

місце знаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8 (код ЄДРПОУ 01270581)

повідомляє, що  чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 07 травня 2016 року о 10.00 за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, в залі засідань Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 9.30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 29 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2015 року про діяльність Наглядової ради Товариства та загальний стан Товариства за підсумками 2015 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2015 рік.

5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

7. Про зміну типу товариства, зміна найменування з ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції

9. Про затвердження внутрішніх положень акціонерного товариства

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за адресою фактичного місця знаходження Товариства з понеділка по п’ятницю. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Момот В.О. тел. (0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт; належним чином посвідчена довіреність). Телефон/ факс приймальні Генерального директора: (0532) 66-88-77.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

44557

40995

Основні засоби

32979

32850

Довгострокові фінансові інвестиції

70

70

Запаси

17456

16919

Сумарна дебіторська заборгованість

8327

4623

Грошові кошти та їх еквіваленти

51

32

Нерозподілений прибуток (збиток)

(20515)

(23183)

Власний капітал

7503

4835

Статутний капітал

3292

3292

Довгострокові зобов’язання

4427

3724

Поточні зобов’язання

32627

32436

Чистий прибуток (збиток)

2668

(1999)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13168400

13168400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

Генеральний директор Товариства В. В. Шишкін

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 05.04.2016р. № 65 (2319) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний Директор Шишкін Василь Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.04.2016
(дата)