Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2015
Дата публікації 16.03.2015 19:22:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - Генеральний Директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_2012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» місцезнаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8 (код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, в залі засідань Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 09.00, закінчення реєстрації – о 9.30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 21 квітня 2015 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови і членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. 2. Затвердження регламенту та порядку денного загальних зборів. 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 5. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року про діяльність Наглядової ради Товариства та загальний стан Товариства за підсумками 2014 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2014 рік. 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства за 2014 рік. 8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Затвердження передавального акту, складеного в зв’язку з приєднанням Дочірнього підприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд» до ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат». 10. Затвердження передавального акту, складеного в зв’язку з приєднанням Дочірнього підприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Залізобетон» до ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат». З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою фактичного місцезнаходження Товариства з понеділка по п’ятницю. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Момот В. О. тел. (0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт; належним чином посвідчена довіреність). Телефон/ факс приймальні генерального директора: (0532) 66-88-77. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника / Період Звітний / Попередній: Усього активів: 40995 / 34585 Основні засоби: 32850 / 32850 Довгострокові фінансові інвестиції: 70 / 70 Запаси: 16919 / 11589 Сумарна дебіторська заборгованість: 4623 / 4978 Грошові кошти та їх еквіваленти: 32 / 20 Нерозподілений прибуток (збиток): (23183) / (21184) Власний капітал: 4835 / 6834 Статутний капітал: 3292 / 3292 Довгострокові зобов’язання: 3724 / 3724 Поточні зобов’язання: 32436 / 24027 Чистий прибуток (збиток): (1999) / (1746) Середньорічна кількість акцій (шт.): 13168400 / 13168400 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): - / - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: - / - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 6 / 7 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 16.03.2015р. № 50 (2054) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний Директор Шишкін Василь Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2015
(дата)