Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2014
Дата публікації 18.03.2014 16:32:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - Генеральний Директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_2012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
місцезнаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8,
(код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
26 квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адресою:
Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, в залі засідань Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 10.30.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 22 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку денного загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року про діяльність Наглядової ради Товариства та загальний стан Товариства за підсумками 2013 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2013 рік.
6. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» за 2013 рік.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства за 2013 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про ліквідацію Дочірнього підприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд». Призначення ліквідаційної комісії.
11. Про ліквідацію Дочірнього підприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Залізобетон». Призначення ліквідаційної комісії.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою фактичного місцезнаходження Товариства з понеділка по п’ятницю. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Момот В.О. тел. (0532) 66-88-77. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.
Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт; належним чином посвідчена довіреність).
Телефон/ факс приймальні генерального директора: (0532) 66-88-77.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника / Період звітний / попередній
Усього активів: 34585 / 35838
Основні засоби: 32850 / 32870
Довгострокові фінансові інвестиції: 70 / 70
Запаси: 11589 / 10341
Сумарна дебіторська заборгованість: 4978 / 6370
Грошові кошти та їх еквіваленти: 20 / 6
Нерозподілений прибуток (збиток): (21184) / (19438)
Власний капітал: 6834 / 8580
Статутний капітал: 3292 / 3292
Довгострокові зобов’язання: 3724 / 3724
Поточні зобов’язання: 24027 / 23534
Чистий прибуток (збиток): (1746) / (669)
Середньорічна кількість акцій (шт.): 13168400 / 13168400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): - / -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 7 / 8
Генеральний директор Товариства В.В. Шишкін

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в № 52 (1805) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 18.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний Директор Шишкін Василь Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2014
(дата)