Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2013
Дата публікації 29.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - Генеральний Директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_dsk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
місцезнаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, (код ЄДРПОУ 01270581) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Ливарна, 8, 2-й поверх (приймальня).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря чергових Загальних зборів ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2012 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року про діяльність Наглядової ради Товариства та загальний стан Товариства за підсумками 2012 року, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 2012 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» за 2012 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства за 2012 рік.
8. Перейменування Дочірнього підприємства ВАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд» в Дочірнє підприємство ПАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд», внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням діяльності Підприємства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.
9. Перейменування Дочірнього підприємства ВАТ «Полтавський ДБК» «Залізобетон» в Дочірнє підприємство ПАТ «Полтавський ДБК» «Залізобетон», внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням діяльності Підприємства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.
10. Про ліквідацію Дочірнього підприємства ВАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд», яке перейменоване в Дочірнє підприємство ПАТ «Полтавський ДБК» «Трансбуд».
11. Про ліквідацію Дочірнього підприємства ВАТ «Полтавський ДБК» «Залізобетон», яке перейменоване в Дочірнє підприємство ПАТ «Полтавський ДБК» «Залізобетон».

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 27.04.2013 року з 09:00 год. до 10:30 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2013 року. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою фактичного місцезнаходження Товариства з понеділка по п’ятницю. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Зімниця Т.О. тел. (0532) 66-06-46. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.
Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт; належним чином посвідчена довіреність).
Телефон/ факс приймальні генерального директора: (0532) 66-88-77.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника (період звітний / попередній):
Усього активів: 35838 / 44616
Основні засоби: 32870 / 32349
Довгострокові фінансові інвестиції: 70 / 70
Запаси: 10341 / 11679
Сумарна дебіторська заборгованість: 6370 / 11071
Грошові кошти та їх еквіваленти: 6 / 6
Нерозподілений прибуток (збиток): (19438) / (18517)
Власний капітал: 8580 / 9501
Статутний капітал: 3292 / 3292
Довгострокові зобов’язання: 3724 / 4771
Поточні зобов’язання: 23534 / 30344
Чистий прибуток (збиток): (669) / (2131)
Середньорічна кількість акцій (шт.): 13168400 / 13168400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): - / -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: - / -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 8 / 85

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 25.03.1013 в №55 Бюлетень "Цінні папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний Директор Шишкін Василь Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2013
(дата)