Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  03.07.2020 19:21:02
Дата здійснення дії: 20.07.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Код за ЄДРПОУ:  01270581
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,

місцезнаходження якого: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8 (код ЄДРПОУ 01270581), на підставі рішення Наглядової ради від 03.07.2020 року, та відповідно до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 липня 2020 року о 10.00 за адресою: Україна, м.Полтава, вул.Ливарна, 8, у залі засідань Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вказаною вище адресою, реєстрація з 09.00 до 9.30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 14 липня 2020 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://01270581.smida.gov.ua/

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

загальних зборів акціонерів:

 

По першому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію у складі: Фисун Сергій Миколайович – голова комісії, Собко Максим Юрійович – секретар комісії, Супрун Ігор Васильович – член комісії. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Обрати: Голову зборів - Момота Василя Олександровича, секретаря зборів – Максімову Анжелу Віталіївну.

По другому питанню порядку денного:

«1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими позачерговими Загальними зборами акціонерів, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки, договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій), дилерських договорів, договорів з дилер-менеджером (-ами), договорів про підписку, агентських договорів (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів, агентських договорів щодо викупу) (надалі всі зазначені у цьому пункті договори - «Договори фінансування») та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції) до Договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів, або що будуть укладені протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік на дату вчинення кожного з таких правочинів.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 2 рішення цих Загальних зборів акціонерів.

4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов’язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, а також інших пов’язаних з ними правочинів.

5. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства складає 13168400 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 5738049 шт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 9.00 до 12.00 в кабінеті Генерального директора, а також в день проведення загальних зборів, за адресою: м.Полтава, вул.Ливарна, 8 у залі засідань Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний Директор Шишкін В.В.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Генеральний директор Шишкін В.В.